بدینوسیله به استحضار اعضای محترم تعاونی میرساند:

ساختمان تعاونی توسط کارشناس رسمی تجدید ارزیابی گردیده است.

بنابر تصمیم هیات مدیره تعاونی در جلسه مورخ ۲ بهمن ۹۷ مقرر گردید:

بر مبنای ارزش ساختمان؛ میزان ارزش جدید سهام اعضایی که حداقل ۵۰۰ هزار تومان سهام دارند؛ مشخص گردد.

بنابر این از اعضایی که کمتر از ۵۰۰ هزار تومان سهام دارند مجددا درخواست میشود برای رساندن موجودی سهام خود به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان، با امور مالی تعاونی (خانم ایزدی) تماس بگیرند.

اعضای فوق الذکر به مدت ۱۰ روز (تا پایان وقت اداری روز ۱۵ بهمن) فرصت دارند تا نسبت به تامین کسری سهام خود اقدام نمایند.

در غیر اینصورت تجدید ارزیابی مبلغ سهام شامل حال ایشان نخواهد شد.

 

Leave a Reply

برچسب‌هایی که می‌توانید استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>