در این صفحه به پرسشهای رایج، پاسخ داده شده است:

۱- شماره تلفن مسئولین صندوق در کجا اعلام شده است؟
شماره های فوق بهمراه آدرس ایمیل در صفحه تماس اعلام شده است.

۲- شماره حساب صندوق کارشناسان رسمی و سایر اطلاعات مربوطه  در کجا اعلام شده است؟

اطلاعات حساب بانک ملت در اینجا

منتشر شده است.

۳- اطلاعات مربوط به  تاریخچه صندوق را کجا میتوانم ملاحظه کنم؟
به صفحه درباره مراجعه نمائید.

۴- ارکان صندوق متشکل از چیست؟
در صفحه ارکان، پاسخ سوال یافت می شود.

۵- اساسنامه و آیین نامه اجرایی صندوق در کجا منتشر شده است؟
در صفحه اساسنامه.

۶- فرم عضویت در صندوق، در کجا قرار دارد؟
در لینک زیر

فرم عضویت